สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ
โทร 02-497-6538, 087-670-5157, 080-586-6226
  • th
  • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย

 

 

 

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

BANGKOK LAW HOME CO., LTD.

99/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Mobile : 087 670 5157, 080 586 6226 Tel/Fax : 02 497 6538

นายกำชัย จันทร์พริ้ม

ประวัติการศึกษา

จบนิติศาสตร์จากมาหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา อบรบวิชาว่าความของสภาทนายความ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมายและรับว่าความฟ้องคดีต่างๆ ให้กับบริษัทฯต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการและจำหน่ายล้อแม็ก และยางรถยนต์

2. บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และบริษัทฯในเครือ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือทุกประเภท

3. บริษัท โต โย ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายยางรถยนต์

4. บริษัท ไทย พี เจ้น จำกัด ให้คำปรึกษาและความเห็นทางด้านกฎหมายตรวจสอบสัญญา

5. บริษัท เกจพลัส จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายโปรมิเตอร์ทุกประเภท

6. บริษัท โฟลแคล มิเตอร์ จำกัดซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือวัดทุกประเภท โปรมิเตอร์เป็นต้น ดูแลงานด้านกฎหมาย งานด้านสัญญาต่างและให้คำปรึกษางานด้านทะเบียนบริษัทรวมถึงให้คำปรึกษางานด้านภาษีและการฟ้องร้องคดีต่างๆ

7. บริษัท สุติมาพัฒน์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ดูแลงานด้านกฎหมายและการฟ้องร้องคดีต่าง

8. เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บริษัท อาจารย์ทัด ปฐมภณณ์ จำกัด ประกอบกิจการสื่อการเรียนการสอน

9. รับว่าความให้บุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและคดีในศาลชำนาญการพิเศษต่างๆ หลายคดี ทั้งในศาลชั้นต้นอุทธรณ์ ฎีกา รับว่าความทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลแรงงาน คดีปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

บุคลากร ในสำนักงาน

ประวัติการศึกษาและอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต

- เนติบัณฑิตไทย

- วิชาว่าความ

- นักกฎหมายภาครัฐ

- นักกฎหมายนิติบัญญัติ ประสบการณ์ทำงาน

- นิติกรรัฐสภา

- ติวเตอร์วิชากกฎหมาย

- ที่ปรึกษากฎหมายและคดีความ ประสบการณ์ดูงานในประเทศ

- ปัญหาผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ

- ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

- ปัญหาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประสบการณ์ดูงานต่างประเทศประเทศ

- การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน อินโดนีเซีย

- การต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

- การเข้าเป็นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศ ณ ศาลอาญาระหว่างประเทศ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

- กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ

- ปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ณ มาเลเซีย

 

 

 

บริการของเรา

บริการงานด้านกฎหมาย

- รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท

- รับฟ้องร้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงการให้การต่อสู่คดีดังกล่าวทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย

- รับว่าคดีแพ่ง จำนวนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

- รับปรึกษาหรือการฟ้องคดีละเมิด ผู้ทำละเมิด นายจ้าง บิดามาดา บุคคลผู้ดูแลผู้เยาว์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางการฟ้องร้องบริษัท ประกันภัย ไม่ให้เสียเปรียบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทั้งเป็นทนายจำเลยให้การต่อสู้กับบริษัทประกันหรือบุคคลทั่วไป

- รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัท ไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซื้อ

- รับปรึกษาฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้ คดีแรงาน การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

- รับปรึกษาคดีหรือฟ้องร้องคดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ทั้งเป็นโจทก์และให้การต่อสู้คดีในคดีที่ตกเป็นจำเลย

- รับปรึกษาฟ้องคดีหรือให้การต่อสู้คดี กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม

- รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท ผู้ถือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริงานของกรรมการ

- รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ สิทธิครอบครองต่างๆ

- รับปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก แบ่งมรดก รวมถึงให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

- รับปรึกษาหรือรับว่าความคดีบัตรเครดิต ตามกฎหมายแพ่ง ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะให้การต่อสู้กับธนาคารพาณิชย์

- รับปรึกษาฟ้องคดี เรียกเงินจอง,เงินดาวน์,เงินทำสัญญา คืน จากบริษัทเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

- รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดีกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟ้องร้องเรียกเงินค่าส่วนกลางจากสมาชิกในหมู่บ้าน

- งานเขียนอุทธรณ์ฎีกา ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาหรือแนวทางการยื่นประตัวต่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

- รับปรึกษาฟ้องร้องคดีปกครอง อันเกี่ยวกับสัญญาจ้างทางปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รับกำจัดขยะ ละเมิด การอุทธรณ์ เพิกถอน ทบทวนคำสั่งต่างๆ ทางปกครอง

บริการงานด้านจดทะเบียน

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อ

- กรรมการเข้า - ออก ย้ายสำนักงาน ลดทุนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริครสนธิห์และการแก้ต่างๆ

- จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์

- งานรับขอจดเครื่องหมาย อย.เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอางค์ ทุกประเภท

 

รับปรึกษาคดีอาญารวมถึงในแนวทางในการต่อสู้คดี คดีอาญาทุกประเภท

เช่น ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เพศ เกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดอันเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร การค้า เสรีภาพ ชื่อเสียง เช่นคดีจำพวกหมิ่นประมาท

- ให้การต่อสู้คดีและให้คำแนะนำ เบื้องต้น การร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนและต่อพนักงานอัยการ ร่วมฟังการสอบสวนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ต้องหาต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันจาก การสอบสวนของพนักงานสอบสวน

- เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือร่วมเข้าเป็นโจทก์ กับพนักงานอัยการในคดีอาญาทุกประเภท รวมถึงการใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา โดยที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งเป็นคดีใหม่

 

รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค

1. รับเป็นโจทก์ฟ้องตามคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 รวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟ้องเช็คอย่างไรถึงได้เงิน โดยใช้แนวทางปฎิบัติในการทำคดีจากประสบการณ์ที่ทำงานหลายๆ คดี

2. รับปรึกษาแก้ต่างคดีเช็ค แนวทางการต่อสู้คดีเช็คจากประสบการณ์ที่ทำ แนวทางการดำเนินคดีให้กับจำเลย วิธีการเยียวยาเบื้องต้นให้กับโจทก์ จากประสบการณ์ที่ทำมา เช่น

- เช็คค้ำประกัน หรือกรณีจ่ายเช็คกู้ยืมที่มีวันที่ถึงกำหนดในเช็คกับสัญญากู้คนละวันกัน

- เช็คลงไม่วันที่

- เช็คแลกเงินสด

รับว่าความคดีแพ่งประเภท คดีซื้อขาย

เช่น การซื้อสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่นบ้าน ที่ดิน ให้คำแนะนำเบื้องต้น ซื้ออย่างไรไม่ให้มีปัญหา ให้ได้ทรัพย์ หรือให้เงินค่าสินต้น เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปเจราจาเบื้องต้นกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ และการฟ้องร้องคดีต่อศาลในแนวทางที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการให้การต่อสู้คดี

รับปรึกษาคดีละเมิด เช่น คดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างการอันเนื่องมาจาการการกระทำละเมิด ไม่ว่าจะเกิดจากคดีอาญา คดีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การฟ้องบริษัทประกันภัยฟ้องอย่างไง ให้ได้เปรียบไม่เสียเปรียบ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัย การฟ้องไล่เบี้ยนายจ้าง รวมถึงแนวทางการสู้คดีให้ชนะ วิธีการคำนวณค่าเสียหาย ค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขอดประโยชน์ ขาดงานการที่ทำ หรือค่าเสียหายอย่างอื่นที่มิตัวเงิน คดีละเมิดที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา

 

รับปรึกษาคดีละเมิด

เช่น คดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างการอันเนื่องมาจาการการกระทำละเมิด ไม่ว่าจะเกิดจากคดีอาญา คดีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การฟ้องบริษัทประกันภัยฟ้องอย่างไง ให้ได้เปรียบไม่เสียเปรียบ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัย การฟ้องไล่เบี้ยนายจ้าง รวมถึงแนวทางการสู้คดีให้ชนะ วิธีการคำนวณค่าเสียหาย ค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขอดประโยชน์ ขาดงานการที่ทำ หรือค่าเสียหายอย่างอื่นที่มิตัวเงิน คดีละเมิดที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา

 

รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์

เช่น คดีเช่าซื้อรถยนต์ให้การต่อสู้คดี ในทางที่ไม่เสียเปรียบไฟแนนท์ แนวทางในการเจรจาหรือต่อสู้คดี การฟ้องผิดสัญญาเช่าทุกประเภท ฟ้องขับไล่ให้ออกจากทรัพย์ที่ให้เช่า รวมถึงรับว่าความแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีดังกล่าว

 

ที่ปรึกษาหรือรับว่าความคดีแรงงาน

รับว่าความคดีแรงงานในศาลแรงงาน คดีแรงงาน คือ คดีเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามกฎหมายแรงงานต่างๆ ได้แก่

1. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง หรือการฟ้องเรียกสินจ้างจากนายจ้าง

2. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่จ่ายเงินบำเหน็จ เงินสะสม หรือเงินอื่นๆ ตามข้อตกลงที่มีตามสัญญาจ้าง หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อเรียกเงินดังกล่าวเอากับนายจ้าง

3. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่มี ในการจัดหาสวัสดิการต่างให้กับลูกจ้าง เช่น การจัดหาอาหาร การจัดหาที่พัก หรือสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเรียกร้อง หรือบังคับนายจ้างให้ปฏิบัติตามในเรื่องนั้น

4. คดีที่ฟ้องว่า ลูกจ้างทำผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับ ผิดสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างทำละเมิดทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย เพื่อให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แก่นายจ้าง - คดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกรณีที่นายจ้าง หรือลูกจ้างอาจฟ้องร้องได้ตามสิทธิของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ 2522 มาตรา 49 และขอบังคับให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม หรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ เป็นต้น
 

รับว่าความคดีจ้างทำของ (คดีรับเหมาก่อสร้าง)

คดีจ้างทำของในปัจจุบันที่มีปัญหามากที่สุด คือ สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างทุก ประเภท เช่น ฟ้องคดีผู้ว่างจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว การฟ้องคดีของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จตามวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันการเรียกร้องค่าเสียหาย การฟ้องเรียกร้องเงินค้ำประกันตามสัญญา การฟ้องร้องในกรณีที่ผู้รับ จ้างฟ้องเรียกร้องเงินค่าจ้างตามงวดงานในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานได้บางงวด และการผิดสัญญามิได้เกิดจากผู้รับจ้าง ซึ่งโดยแนวทางปฎิบัติการวินิจฉัยของศาลหากสามารถนำสืบได้ว่างานที่ทำบางงวดงานนั้น เสร็จเรียบร้อย และการเลิกจ้าง หรือการผิดสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้างผู้รับจ้างเองก็มีสิทธิที่ฟ้องร้องให้ชำระค่าจ้าง ดังกล่าวตามผลงานได้ โดยปกติกรณีที่เกิดขึ้นจริงเช่น กรณีไม่มีสัญญาจ้างมีเพียงแต่ใบเสนอราคา ก็สามรถฟ้องร้องคดีได้เพราะจ้างทำของกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่จะมีประเด็นเรื่องค่าจ้างเพราะหากผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับว่าจ้างกันราคาเท่าใดแล้ว ในทางปฎิบัติก็ต้องสืบพยานคนกลางให้ได้ความชัดว่า ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไปนั้น เป็นราคากลางตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ก่อสร้างใหม่คิดเป็นตารางวาละเท่าไร ปรับปรุงอาคารคิดเป็นตารางวาละเท่าไร เป็นต้น ส่วนเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างนั้น หากมีการกำหนดตกลงกันไว้ไม่ว่าโดยสัญญาหรือไม่มีสัญญา และผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ผู้ว่าจ้างยังคงให้ทำงานมาจนงานที่ก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ ผู้ว่าจ้างยังคงมีหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง -ในส่วนประเด็นผู้รับจ้างทำงานไม่เรียบร้อย ทิ้งงาน อันเป็นเหตุให้งานที่ก่อสร้างไม่เสร็จสิ้นและมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่เขามาดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้น ผู้ว่าจ้างเองมีสิทธิเรียกร้อง เงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ค่าปรับตามสัญญาถ้าหากมี ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหากเป็นการว่าจ้างก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาผู้บริโภค เป็นต้น

 

รับว่าคดี ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์

จำนอง จำนำ ขายฝาก

เป็นทนายความฟ้องร้องคดีตามสัญญากู้ยืมเงิน ตามที่กฎหมายให้อำนาจในเรื่องต้นเงิน หรือดอกเบี้ยที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฟ้องร้องบังคับสัญญาจำนอง จำนำ ฟ้องร้องขับไล่ในกรณีทรัพย์ที่ขายฟ้องหลุดขาย รับแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีดังกล่าว เทคนิคในการให้การต่อสู้คดีตามกฎหมาย ที่เป็นปัญหาเรื่องกู้ยืมโดยเฉพาะกรณีที่สัญญากู้ไม่กรอกข้อความ ผู้ยืมลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวแล้ว ผู้ยืมผัดนัด เจ้าหนี้เลยนำสัญญากู้มากรอกข้อความโดยนำเงินต้นดอกเบี้ยมารวมเข้าด้วนกันนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมของลูกหนี ศาลมักจะตีความว่าสัญญากู้ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ถือว่าไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน เรื่องการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ หากมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ศาลมักจะตีความว่า สัญญาขายฝากดังกล่าวอำพรางการกู้ยืม รับว่าความหรือปรึกษาคดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท เช่น การเพิกถอนรายงายการประชุม การยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเลิกของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 รวมถึงการแก้ต่างคดีต่างๆในเรื่องดังกล่าว ที่เป็นปัญหาในทางปฎิบัติมากๆในเรื่องห้างหุ้นส่วนมักจะเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ ในกรณีที่มีการร่วมลงทุนหรือลงเงินแล้วมีปัญญา เช่นฟ้องเรียกเงินคืน ฟ้องเรียกแบ่งทรัพย์สินผลกำไรจากประกอบธุรกิจ ในส่วนของบริษัทมักจะมีผ่านหาในเรื่องกรรมการกระทำความเสียหายให้กับบริษัทฯหรือกรรมการจัดทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท มักจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย เช่น ทำรายงานประชุมวิสามัญอันเป็นเท็จยื่นแก้ไขอำนาจกรรมการ หรือการขายหุ้นออกไปโดยไม่รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น จะเรียกว่าถือ วิสาสะกระทำการตามอำเภอใจ อันมีความผิดทั้งทางแพ่ง พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท และประมวลกฎหมายอาญา

รับว่าความหรือให้คำปรึกษาคดีที่ดิน ทรัพย์

เช่น การฟ้องร้องที่เกี่ยวกับที่ดินหรือสิทธิในที่ดิน การยื่นคำร้องคอบครองปรปักษ์ การฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาฐานบุรุก การฟ้องร้องการสร้างโรงเรือนหรือบ้านสร้างรุกล้ำ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอง ฟ้องเปิดทางจำเป็น เป็นต้น รวมถึงการรับแก้ต่างคดีดังกล่าวด้วย ที่ปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม ให้ คำปรึกษาถึงสิทธิในการรับมรดก การเสียสิทธิในการรับมรดกไม่ว่าจะเป็นการ ตัดมรดก ถูกกำจัด หรือสละมรดก การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยชอบธรรม ลำดับชั้นและทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก การรับมรดกแทนที อายุความต่างๆในการเรียกร้องมรดก การร้องผู้จัดการมรดกยังไง ไม่ให้โดนฟ้องฐานยักยอกทรัพย์มรดก ให้คำปรึกษาหรือร่างพินัยกรรมตามกฎหมาย แบบของพินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม เป็นต้น การรับแก้ต่างให้คำแนะนำในกรณีที่เป็นจำเลยหรือร้องคัดค้นการเป็นผู้จัดการมรดกและสิทธิที่มีกฎหมายรองรับ

 

รับว่าความคดีบัตรเครดิต

หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบัน บัตรเครดิตเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งการต่อสู้คดีอย่างไร ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากธนาคาร การชำระเงินหรือดอกเบี้ยอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

รับฟ้องคดีที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน

จากการกระทำอันเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจ

โครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

เช่น การฟ้องร้องเรียกเงินดาวน์คืน การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยคำนึงถึงหลักการที่ว่า ให้ท่านได้รับการแก้ไขเยี่ยวยามากที่สุด และเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1.ส่วนมากคดีประเภทนี้ผู้บริโภคมักจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ในกรณีที่เราฟ้องเจ้าของโครงการเรียกเงินจอง,เงินทำสัญญา,และเงินดาวน์ หากความปรากฎว่าเจ้าของโครงการก่อสร้างไม่เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ศาลมักจะมีคำพิพากษาให้คืนเงินเต็มจำนวน

2.กรณีผู้บริษัทโภคหรือผู้ซื้อ ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ศาลก็มักจะให้คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าโครงการจะสร้างเสร็จทันภายในกำหนดเวลาหรือไม่

3.หากกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาเช่น ไม่สามารถผ่อนดาวน์ได้ต่อไปเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่โครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารชุด ก็ไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาศาลก็มักจะมีคำพิพากษาให้คืนเต็มจำนวน

4.หากกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการหมูบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด และโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ศาลอาจจะพิพากษาให้คืนเงินให้กับผู้ซื้อบางส่วน (ปกติจะให้ริบมัดจำ แต่เงินผ่อนดาวน์ต้องคืน) โดยหลักการที่ทั้งหมดแนวทางปฎิบัติ ทุกกรณี บริษัทฯโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดประเภทคอนโดต่างๆ ไม่มีสิทธิที่จะริบเงินดังกล่าวข้างต้นและต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อทุกกรณี แล้วแต่ว่าจะเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

 

บริการงานด้านจดทะเบียน

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการเข้า

- ออก ย้ายสำนักงาน ลดทุนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการแก้ต่างๆ

- จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์

- จดทะเบียนหรือ ขอ อย.ต่อสาธารณสุข เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ

 

รับฟ้องคดีและให้คำปรึกษากับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ทั้งหมู่คนซื้อบ้านและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมักจะมีปัญหาประเด็น

1. ผู้ซื้อส่วนมากจะเป็นประเด็นที่เจ้าของโครงการไม่ดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านในส่วนที่ชำรุดบกพร่อง สร้างไม่ได้มาตรฐาน ผิดรูปแบบ หรือไม่ยอมจัดตั้งนิติบุคคล ไม่สงมลเอกสาร เงินประกันที่ไดรับจากสำนักงานที่ดินหรือเงินค่าส่วนกลางที่เหลือจากการเก็บล่างหน้าโดยมักจะอ้างว่าใช้จ่ายในการบริหารหมดสิ้นแล้ว

2. ในกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มักจะมีประเด็นเรื่องการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านมักจะไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง โดยอ้างสิทธิต่างๆ เช่น ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ทรัพย์สินที่เป็นส่วนของสาธารณะ บ้านที่ซื้อบริษัทผู้ขายยังดำเนินการซ่อมแซมไม่เสร็จสิ้น แต่นิติบุคคลรับโอนสาธารณูปโภคมาแล้ว ซึ่งตามกฎหมายเองก็คงไม่สามารถที่จะมาเป็นข้ออ้างไม่จ่ายค่าสวนกลางไม่ได้ แต่นิติเองก็คงไม่สามารถดำเนินการใดได้นอกเหนือจากการอายัดสิทธิในเรื่องของการทำนิติกรรมต่างๆ ของสมาชิกต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามกฎหมายและใช้สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลเท่านั้น และ ไม่สามารถห้ามสมาชิกเข้าหมู่บ้านหรือ คอนโดอาคารชุด หรือการไม่ให้คีย์การ์ดเข้าหมู่บ้าน (ศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินแล้ว) ประจานสมาชิกในหมู่บ้านเรื่องการค้างชำระค่าส่วนกลาง เหล่านี้เป็นต้น

 

งานเขียนอุทธรณ์ฎีกาทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

- ในคดีแพ่งการเขียนอุทธรณ์ฎีกา หากเป็นการอุทธรณ์ในปัญญาหาข้อกฎหมาย คงไม่เป็นปัญหามากนัก แต่การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องมีทุทนทรัพย์เกินห้าหมื่นบาท ส่วนการฎีกาของคดีนั้น ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใหม่นั้น ต้องเป็นการขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา

- ในส่วนการอุทธรณ์ฎีกาในคดีอาญา ในทางปฎิบัติมักจะมีปัญหาในการยื่นฎีกาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจำเลยกรณีที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกอย่างเดียวกันไม่เกิน 5 ปี โดยหลักการแล้วต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องขอให้ผู้พิพากษารับรองว่าอนุญาตให้ฎีกาได้ อะไรคือปัญหาข้อเท็จจริง เช่น อุทธรณ์ดุลยพินิจในการลงโทษว่าสูงเกินไป อุทธรณ์ขอให้รอลงอาญา อุทธรณ์การรับฟังพยานหลักฐานของศาล เหล่านี้เป็นต้น แต่สำหรับการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย กฎหมายไม่ห้ามการฎีกาไว้ ยังไงแม้คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายได้ และเมื่อสำนวนสู่ศาลฎีกาแล้ว หากความปรากฏว่าแม้จะเป็นฎีกาที่ต้องห้ามในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ก็สามารถยกฟ้องได้เหมือนกัน หลักการสำคัญอีกประการในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายื่นหรือตัดสินเหมือนกับศาลชั้นต้น และจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องการประกันตัว โดยทางปฎิบัติศาลมักจะไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวจำเลยหลบหนี จำเลยต้องเขียนคำร้องประกอบการยื่นคำร้องขอประกันตัว เช่นคดีมีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมาย ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หลักทรัพย์ในการประกันตัวมีจำนวนสูง ขอให้ศาลที่นั่งพิจารณารับรองและอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง มีภาระต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเหล่านี้เป็นต้น

 

บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ

- สัญญากู้ยืม ค้ำประกัน

- สัญญารับเหมาก่อสร้าง

- สัญญาเช่า เช่าซื้อ

- พินัยกรรม

- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนทางธุรกิจ จำหน่ายสินค้า

- สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทุกประเภท

- สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประเภทอื่นที่ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02-497-6538

มือถือ: 087-670-5157 080-586-6226

อีเมล์: lawhome_bkk@hotmail.com

บริการ
สำนักทนาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
สำนักงานทนาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ ทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกความ

สอบถาม
รับปรึกษากฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษากฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ

สอบถาม
สำนักงานทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับว่าความคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกียวกับภาษีอากร คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ

สอบถาม
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
รับต่อสู้คดีความ, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับต่อสู้ทุกคดีความ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเช่าซื้อ คดีครอบครัว และคดีอื่นๆ

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ทนายกำชัย จันทร์พริ้ม
ปีที่เข้าร่วม:
27 มิถุนายน 2555
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ
สถานที่ตั้งบริษัท:
99/14 หมู่ที่ 5 บางไผ่ เมืองนนทบุรี 11000
ประเทศ/เขต:
ไทย, นนทบุรี
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ
ผู้ติดต่อ:
ทนายกำชัย จันทร์พริ้ม
ที่อยู่:
99/14 หมู่ที่ 5
ตำบล:
บางไผ่
อำเภอ/เขต:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
11000
โทรศัพท์:
02-497-6538
มือถือ:
087-670-5157
080-586-6226
อีเมล์:
lawhome_bkk@hotmail.com
ไลน์ไอดี: