บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
โทร 02-497-6538, 087-670-5157, 085-596-5391
  • th
  • ที่ปรึกษากฎหมาย
  • ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด

BANGKOK LAWHOME.CO.,LTD

 

นายกำชัย จันทร์พริ้ม

กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด

เจ้าของสำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125565023032

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

โทร. 087-670-5157

โทร. 085-596-5391

 

แต่เดิมใช้ชื่อว่าสำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ ด้วยงานด้านคดีขยายเติมโตขึ้นและมีความหลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษานิติบุคคลในประเทศไทยและต่างประเทศ มากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องขยายสำนักงานทนายความเพื่อรองรับงานคดีและงานที่ปรึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น

 

จึงเป็นที่มาของ บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด

 

โดยทำงานด้านกฎหมายมีประสบการณ์ ในการว่าความในชั้นศาลโดยตรง มาเป็นระยะเวลา 15 ปีทั้งศาลแพ่ง อาญา ศาลแรงงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ตรงทุกคดี เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทต่างๆ รับว่าความทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลแรงงาน คดีปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

บุคลากรในสำนักงาน

 

นายศุภชัย จันทร์พริ้ม

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- จบการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ

- กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

นายปิยะพงษ์ อานิต

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- จบการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ

- กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

นางสาวมนตรา จันทร์พริ้ม

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- จบการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ

- กำลังศึกษาอยู่ที่สำนักอบรบกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

 

รับว่าความทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลแรงงาน คดีปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

บริการงานด้านกฎหมาย

• รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท

• รับฟ้องร้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงการให้การต่อสู่คดีดังกล่าวทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย

• รับว่าคดีแพ่ง จำนวนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

• รับปรึกษาหรือการฟ้องคดีละเมิด ผู้ทำละเมิด นายจ้าง บิดามาดา บุคคลผู้ดูแลผู้เยาว์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางการฟ้องร้องบริษัท ประกันภัย ไม่ให้เสียเปรียบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทั้งเป็นทนายจำเลยให้การต่อสู้กับบริษัทประกันหรือบุคคลทั่วไป

• รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัท ไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซื้อ

• รับปรึกษาฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้ คดีแรงาน การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

• รับปรึกษาคดีหรือฟ้องร้องคดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ทั้งเป็นโจทก์และให้การต่อสู้คดีในคดีที่ตกเป็นจำเลย

• รับปรึกษาฟ้องคดีหรือให้การต่อสู้คดี กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม

• รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท ผู้ถือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริงานของกรรมการ

• รับปรึกษาหรือว่าความคดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ ขับไล่ สิทธิครอบครองต่างๆ

• รับปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกทรัพย์มรดก แบ่งมรดก รวมถึงให้การต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

• รับปรึกษาหรือรับว่าความคดีบัตรเครดิต ตามกฎหมายแพ่ง ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เฉพาะให้การต่อสู้กับธนาคารพาณิชย์

• รับปรึกษาฟ้องคดี เรียกเงินจอง,เงินดาวน์,เงินทำสัญญา คืน จากบริษัทเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

• รับปรึกษาหรือฟ้องร้องคดีกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟ้องร้องเรียกเงินค่าส่วนกลางจากสมาชิกในหมู่บ้าน

• งานเขียนอุทธรณ์ฎีกา ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา ในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาหรือแนวทางการยื่นประตัวต่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

• รับปรึกษาฟ้องร้องคดีปกครอง อันเกี่ยวกับสัญญาจ้างทางปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รับกำจัดขยะ ละเมิด การอุทธรณ์ เพิกถอน ทบทวนคำสั่งต่างๆทางปกครอง

อัตราค่าบริการที่ บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด มี 2 ประเภทคือ

1. ประเภทรายเดือน 20,000 - 50,000 บาท โดยมีขอบเขตการบริการ ดังนี้

- งานด้านคดีความทุกประเภท คดีอาญา แพ่ง แรงงาน และศาลชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่ศาลชั้นต้น,ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

- งานด้านการร่างสัญญาทุกประเภทสัญญา และการตรวจสอบสัญญาต่างๆ

- งานด้านให้ความคิดเห็นถึงแนวทางด้านกฎหมาย ข้อดี ข้อเสีย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก เป็นหนังสือ และรวมถึงให้คำปรึกษาหรือไปพบที่บริษัท (โดยนัดล่วงหน้า)

- งานด้านทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ

- อัตราค่าทนายความดังกล่าวรวมค่าเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล

- ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จของหน่วยงานราชการหรือค่าคำแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ (หากมี)

- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกต่างจังหวัด อัตราค่าบริการตามข้อ 1 จะไม่รวมค่าเดินทางจะคิดอัตราค่าเดินทางตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท

2. ประเภทรับเป็นคดี อัตราค่าบริการการฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้คดีไม่ต่ำกว่าคดีละ 20,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์และความยากง่ายแต่ละคดี

บริการงานด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

• จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อ

• กรรมการเข้า - ออก ย้ายสำนักงาน ลดทุนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณสนธิห์และการแก้ไขต่างๆ

• จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์

1. มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษากับนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าสวนกลางของสมาชิก ทั้งการฟ้องร้องบังคับและยึดทรัพย์เพื่อชำระค่าส่วนกลาง

ในคำปรึกษากรณีใดที่กฎหมายให้อำนาจนิติบุคคลในการระงับในการใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างไหนทำได้และทำไม่ได้ โดยปกติในกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มักจะมีประเด็นเรื่องการเรียกเก็บค่าส่วนกลาง ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านมักจะไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง โดยอ้างสิทธิต่างๆเช่น ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ทรัพย์สินที่เป็นส่วนของสาธารณะ บ้านที่ซื้อบริษัทผู้ขายยังดำเนินการซ่อมแซมไม่เสร็จสิ้น แต่นิติบุคคลรับโอนสาธารณูปโภคมาแล้ว ซึ่งตามกฎหมายเองก็คงไม่สามารถที่จะมาเป็นข้ออ้างไม่จ่ายค่าสวนกลางไม่ได้ แต่นิติเองก็คงไม่สามารถดำเนินการใดได้นอกเหนือจากการอายัดสิทธิในเรื่องของการทำนิติกรรมต่างๆของสมาชิกต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามกฎหมายและใช้สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลเท่านั้น และ ไม่สามารถห้ามสมาชิกเข้าหมู่บ้านหรือ คอนโดอาคารชุด หรือการไม่ให้คีย์การ์ดเข้าหมู่บ้าน(ศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินแล้ว) ประจานสมาชิกในหมู่บ้านเรื่องการค้างชำระค่าส่วนกลาง เหล่านี้เป็นต้น

2. มีความเชี่ยวชาญกรณีฟ้องร้องบริษัทผู้จัดสรรอาคารชุดคอนโดในการผิดสัญญาจะซื้อจะขายอันเกิดจากการก่อสร้างอาคารชุดที่ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ จากประสบการจริงทั้งแต่ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และศาลฎีกา โดยมีแนวทางแต่ละประเด็นดังนี้

รับฟ้องคดีที่ผู้บริโภคได้รับความเดือนจากการกระทำอันเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด เช่น การฟ้องร้องเรียกเงินดาวน์คืน การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยคำนึงถึงหลักการที่ว่า ให้ท่านได้รับการแก้ไขเยี่ยวยามากที่สุด และเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. ส่วนมากคดีประเภทนี้ผู้บริโภคมักจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ในประเด็นการฟ้องเจ้าของโครงการเรียกเงินจอง, เงินทำสัญญา, และเงินดาวน์ หากความปรากฎว่าเจ้าของโครงการก่อสร้างไม่เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ศาลมักจะมีคำพิพากษาให้คืนเงินเต็มจำนวน

2. กรณีผู้บริษัทโภคหรือผู้ซื้อ ไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ศาลจะมองว่าเป็นควาผิดของผู้ซื้อเอง แต่จะคืนเงินบางส่วนทางสำนักงานมีคดีประเภทนี้หลากหลาย เพราะสภาวะเศษฐกิจในขณะนี้ แต่โดยความเห็นว่าเจ้าของโครงการต่างๆมักจะทราบอยู่แล้วว่า การชำระเงินในงวดสุดท้ายผู้ซื้อต้องขอสินเชื่อจากสถานบันการเงิน หากไม่ได้รับชำระก็ไม่สามารถชำระหนี้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการซื้อขายหรือไม่ และมีคดีที่ทางสำนักงานฟ้องร้องคดีและอยู่ระหว่างฎีกาอยู่หลายคดี เพื่อเป็นแนวบรรทัดฐานต่อไป

3. หากกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาเช่น ไม่สามารถผ่อนดาวน์ได้ต่อไปเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่โครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารชุด ก็ไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาศาลก็มักจะมีคำพิพากษาให้คืนเต็มจำนวน

4. หากกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการหมูบ้านจัดสรรหรืออาคารชุด และโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ศาลอาจจะพิพากษาให้คืนเงินให้กับผู้ซื้อบางส่วน (ปกติจะให้ริบมัดจำ แต่เงินผ่อนดาวน์ต้องคืน)

โดยหลักการที่ทั้งหมดแนวทางปฏิบัติ ทุกกรณี บริษัทฯโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดประเภทคอนโดต่างๆ ไม่มีสิทธิที่จะริบเงินดังกล่าวข้างต้นและต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อทุกกรณี แล้วแต่ว่าจะเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ข้อควรระวัง ปัจจุบันผู้ซื้อพึ่งระวังในสัญญาจะซื้อจะขาย และเป็นปัญหาเพราะผู้ซื้อไม่ค่อยอ่านข้อสัญญาในบ้างเรื่องบ้างประเด็น เพราะโครงการต่างๆมักจะเขียนสัญญาไว้โดยระบุไว้ ว่าเงินจอง เงินทำสัญญาและเงินดาวน์ ให้ถือว่าเป็นเงินมัดจำทั้งหมด ซึ่งเมื่อถือว่าเป็นเงินมัดจำทั้งหมด ศาลไม่อาจจะพิจารณาลดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่จะใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาใช้เพื่อคืนเงินให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค กรณีเงินมัดจำสูงเกินส่วนศาลจะลดลงริบเท่าความเสียหายที่แท้จริง

รับปรึกษาคดีอาญารวมถึงในแนวทางในการตอสู้คดี

คดี อาญาทุกประเภทเช่น ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เพศ เกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดอันเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร การค้า เสรีภาพ ชื่อเสียงเช่นคดีจำพวกหมิ่นประมาท

• ให้การต่อสู้คดีและให้คำแนะนำ เบื้องต้น การร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนและต่อพนักงานอัยการ ร่วมฟังการสอบสวนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ต้องหาต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันจาก การสอบสวนของพนักงานสอบสวน

• เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือร่วมเข้าเป็นโจทก์ กับพนักงานอัยการในคดีอาญาทุกประเภท รวมถึงการใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา โดยที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งเป็นคดีใหม่

รับว่าความฟ้องร้องคดีเช็ค

1. รับเป็นโจทก์ฟ้องตามคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟ้องเช็คอย่างไรถึงได้เงิน โดยใช้แนวทางปฏิบัติในการทำคดีจากประสบการณ์ที่ทำงานหลายๆคดี

2. รับปรึกษาแก้ต่างคดีเช็ค แนวทางการต่อสู้คดีเช็คจากประสบการณ์ที่ทำ แนวทางการดำเนินคดีให้กับจำเลย วิธีการเยียวยาเบื้องต้นให้กับโจทก์ จากประสบการณ์ที่ทำมา เช่น

• เช็คค้ำประกัน หรือกรณีจ่ายเช็คกู้ยืมที่มีวันที่ถึงกำหนดในเช็คกับสัญญากู้คนละวันกัน

• เช็คลงไม่วันที่

• เช็คแลกเงินสด

ทำอย่างไรจ่ายเช็คเด้งโดนฟ้องและไม่ติดคุก

รับว่าความคดีแพ่งประเภท คดีซื้อขาย

เช่น การซื้อสังหาริมทรัพย์ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่นบ้าน ที่ดิน ให้คำแนะนำเบื้องต้น ซื้ออย่างไรไม่ให้มีปัญหา ให้ได้ทรัพย์ หรือให้เงินค่าสินต้น เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปเจราจาเบื้องต้นกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ และการฟ้องร้องคดีต่อศาลในแนวทางที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงการให้การต่อสู้คดี

รับปรึกษาคดีละเมิด

เช่น คดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างการอันเนื่องมาจาการการกระทำละเมิด ไม่ว่าจะเกิดจากคดีอาญา คดีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การฟ้องบริษัทประกันภัยฟ้องอย่างไง ให้ได้เปรียบไม่เสียเปรียบ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัย การฟ้องไล่เบี้ยนายจ้าง รวมถึงแนวทางการสู้คดีให้ชนะ วิธีการคำนวณค่าเสียหาย ค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าขอดประโยชน์ ขาดงานการที่ทำ หรือค่าเสียหายอย่างอื่นที่มิตัวเงิน คดีละเมิดที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา

รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์

เช่น คดีเช่าซื้อรถยนต์ให้การต่อสู้คดี ในทางที่ไม่เสียเปรียบไฟแนนท์ แนวทางในการเจรจาหรือต่อสู้คดี การฟ้องผิดสัญญาเช่าทุกประเภท ฟ้องขับไล่ให้ออกจากทรัพย์ที่ให้เช่า รวมถึงรับว่าความแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีดังกล่าว

ที่ปรึกษาหรือรับว่าความคดีแรงงาน

รับว่าความคดีแรงงานในศาลแรงงาน คดีแรงงาน คือ คดีเกี่ยวกับข้อพิพาท หรือโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายแรงงานต่างๆได้แก่

1. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง หรือการฟ้องเรียกสินจ้างจากนายจ้าง

2. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่จ่ายเงินบำเหน็จ เงินสะสม หรือเงินอื่นๆ ตามข้อตกลงที่มีตามสัญญาจ้าง หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อเรียกเงินดังกล่าวเอากับนายจ้าง

3. คดีที่ฟ้องว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่มี ในการจัดหาสวัสดิการต่างให้กับลูกจ้าง เช่น การจัดหาอาหาร การจัดหาที่พัก หรือสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเรียกร้อง หรือบังคับนายจ้างให้ปฏิบัติตามในเรื่องนั้น

4. คดีที่ฟ้องว่า ลูกจ้างทำผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับ ผิดสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างทำละเมิดทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย เพื่อให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แก่นายจ้าง

5. การฟ้องร้องเงินสำรองกองทุนเลี้ยงชีพของนายจ้างตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน

คดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกรณีที่นายจ้าง หรือลูกจ้างอาจฟ้องร้องได้ตามสิทธิของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ 2522 มาตรา 49 และขอบังคับให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม หรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ เป็นต้น การยื่นอุทธรรณ์ฎีกาในคดีแรงงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ เพราะคดีแรงงานจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น

มีความเชี่ยวชาญคดีจ้างทำของ (คดีรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ) การสืบพยานลหักฐานจากประสบการทำงานโดยตรง ทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

คดี จ้างทำของในปัจจุบันที่มีปัญหามากที่สุดคือสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างทุก ประเภท เช่นฟ้องคดีผู้ว่างจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว การฟ้องคดีของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จตามวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันการเรียกร้องค่าเสียหาย การฟ้องเรียกร้องเงินค้ำประกันตามสัญญา

การฟ้องร้องในกรณีที่ผู้รับ จ้างฟ้องเรียกร้องเงินค่าจ้างตามงวดงานในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานได้บางงวด และการผิดสัญญามิได้เกิดจากผู้รับจ้าง ซึ่งโดยแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยของศาลหากสามารถนำสืบได้ว่างานที่ทำบางงวดงานนั้น เสร็จเรียบร้อย และการเลิกจ้าง หรือการผิดสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้างผู้รับจ้างเองก็มีสิทธิที่ฟ้องร้องให้ชำระค่าจ้าง ดังกล่าวตามผลงานได้

โดยปกติกรณีที่เกิดขึ้นจริงเช่น กรณีไม่มีสัญญาจ้างมีเพียงแต่ใบเสนอราคา ก็สามรถฟ้องร้องคดีได้เพราะจ้างทำของกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่จะมีประเด็นเรื่องค่าจ้างเพราะหากผู้ว่าจ้างไม่ยอมรับว่าจ้างกันราคาเท่าใดแล้ว ในทางปฏิบัติก็ต้องสืบพยานคนกลางให้ได้ความชัดว่า ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไปนั้น เป็นราคากลางตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ก่อสร้างใหม่คิดเป็นตารางวาละเท่าไร ปรับปรุงอาคารคิดเป็นตารางวาละเท่าไร เป็นต้น ส่วนเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างนั้น หากมีการกำหนดตกลงกันไว้ไม่ว่าโดยสัญญาหรือไม่มีสัญญา และผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ผู้ว่าจ้างยังคงให้ทำงานมาจนงานที่ก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ ผู้ว่าจ้างยังคงมีหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ในส่วนประเด็นผู้รับจ้างทำงานไม่เรียบร้อย ทิ้งงาน อันเป็นเหตุให้งานที่ก่อสร้างไม่เสร็จสิ้นและมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่เขามาดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้น ผู้ว่าจ้างเองมีสิทธิเรียกร้อง เงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ค่าปรับตามสัญญาถ้าหากมี ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหากเป็นการว่าจ้างก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาผู้บริโภค เป็นต้น

รับว่าคดี ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก

เป็น ทนายความฟ้องร้องคดีตามสัญญากู้ยืมเงิน ตามที่กฎหมายให้อำนาจในเรื่องต้นเงิน หรือดอกเบี้ยที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฟ้องร้องบังคับสัญญาจำนอง จำนำ ฟ้องร้องขับไล่ในกรณีทรัพย์ที่ขายฟ้องหลุดขาย รับแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีดังกล่าว เทคนิคในการให้การต่อสู้คดีตามกฎหมาย ที่เป็นปัญหาเรื่องกู้ยืมโดยเฉพาะกรณีที่สัญญากู้ไม่กรอกข้อความ ผู้ยืมลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวแล้ว ผู้ยืมผัดนัด เจ้าหนี้เลยนำสัญญากู้มากรอกข้อความโดยนำเงินต้นดอกเบี้ยมารวมเข้าด้วนกันนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมของลูกหนี ศาลมักจะตีความว่าสัญญากู้ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ถือว่าไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน เรื่องการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ หากมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ศาลมักจะตีความว่า สัญญาขายฝากดังกล่าวอำพรางการกู้ยืม

รับว่าความหรือปรึกษาคดีที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท

สาระสำคัญในทางปฏิบัติที่มักจะเจอส่วนใหญ่การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ประกาศหนังสือพิมพ์ ไม่แจ้งผู้ถือหุ้น ต้องฟ้องเพิกถอนภายในกำหนด 1 เดือน หรือกรณีไม่มีการประชุมและไปแก้ไขหนังสือรับรองต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ที่เรียกว่าประชุมเท็จ การโอนหุ้นโดยไม่ยินยอม หรืออย่างใดที่เรียกว่าถือหุ้นแทนตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

เช่น การเพิกถอนรายงายการประชุม การยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเลิกของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 รวมถึงการแก้ต่างคดีต่างๆในเรื่องดังกล่าว

ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติมากๆในเรื่องห้างหุ้นส่วนมักจะเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ ในกรณีที่มีการร่วมลงทุนหรือลงเงินแล้วมีปัญญา เช่นฟ้องเรียกเงินคืน ฟ้องเรียกแบ่งทรัพย์สินผลกำไรจากประกอบธุรกิจ

ในส่วนของบริษัทมักจะมีผ่านหาในเรื่องกรรมการกระทำความเสียหายให้กับบริษัทฯ หรือกรรมการจัดทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท มักจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย เช่น ทำรายงานประชุมวิสามัญอันเป็นเท็จยื่นแก้ไขอำนาจกรรมการ หรือการขายหุ้นออกไปโดยไม่รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น จะเรียกว่าถือ วิสาสะกระทำการตามอำเภอใจ อันมีความผิดทั้งทางแพ่ง พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท และประมวลกฎหมายอาญา

รับว่าความหรือให้คำปรึกษาคดีที่ดิน ทรัพย์

เช่น การฟ้องร้องที่เกี่ยวกับที่ดินหรือสิทธิในที่ดิน การยื่นคำร้องคอบครองปรปักษ์ การฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาฐานบุรุก การฟ้องร้องการสร้างโรงเรือนหรือบ้านสร้างรุกล้ำ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม ฟ้องเปิดทางจำเป็น เป็นต้น รวมถึงการรับแก้ต่างคดีดังกล่าวด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายมรดก พินัยกรรม

ให้ คำปรึกษาถึงสิทธิในการรับมรดก การเสียสิทธิในการรับมรดกไม่ว่าจะเป็นการ ตัดมรดก ถูกกำจัด หรือสละมรดก การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยชอบธรรม ลำดับชั้นและทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก การรับมรดกแทนที อายุความต่างๆในการเรียกร้องมรดก การร้องผู้จัดการมรดกยังไง ไม่ให้โดนฟ้องฐานยักยอกทรัพย์มรดก ให้คำปรึกษาหรือร่างพินัยกรรมตามกฎหมาย แบบของพินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม เป็นต้น การรับแก้ต่างให้คำแนะนำในกรณีที่เป็นจำเลยหรือร้องคัดค้นการเป็นผู้จัดการมรดกและสิทธิที่มีกฎหมายรองรับ

งานเขียนอุทธรณ์ฎีกาทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

ในคดีแพ่งการเขียนอุทธรณ์ฎีกา หากเป็นการอุทธรณ์ในปัญญาหาข้อกฎหมาย คงไม่เป็นปัญหามากนัก แต่การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องมีทุทนทรัพย์เกินห้าหมื่นบาท ส่วนการฎีกาของคดีนั้น ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งใหม่นั้น ต้องเป็นการขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา

ในส่วนการอุทธรณ์ฎีกาในคดีอาญา ในทางปฏิบัติมักจะมีปัญหาในการยื่นฎีกาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจำเลยกรณีที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกอย่างเดียวกันไม่เกิน 5 ปี โดยหลักการแล้วต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องขอให้ผู้พิพากษารับรองว่าอนุญาตให้ฎีกาได้ อะไรคือปัญหาข้อเท็จจริง เช่น อุทธรณ์ดุลยพินิจในการลงโทษว่าสูงเกินไป อุทธรณ์ขอให้รอลงอาญา อุทธรณ์การรับฟังพยานหลักฐานของศาล เหล่านี้เป็นต้น

แต่สำหรับการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย กฎหมายไม่ห้ามการฎีกาไว้ ยังไงแม้คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายได้ และเมื่อสำนวนสู่ศาลฎีกาแล้ว หากความปรากฏว่าแม้จะเป็นฎีกาที่ต้องห้ามในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ก็สามารถยกฟ้องได้เหมือนกัน

หลักการสำคัญอีกประการในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนหรือตัดสินเหมือนกับศาลชั้นต้น และจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องการประกันตัว โดยทางปฏิบัติศาลมักจะไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวจำเลยหลบหนี จำเลยต้องเขียนคำร้องประกอบการยื่นคำร้องขอประกันตัว เช่นคดีมีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมาย ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หลักทรัพย์ในการประกันตัวมีจำนวนสูง ขอให้ศาลที่นั่งพิจารณารับรองและอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง มีภาระต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเหล่านี้เป็นต้น

บริการเขียนหรือร่างสัญญาทางธุรกิจ

• สัญญากู้ยืมค้ำประกัน

• สัญญารับเหมาก่อสร้าง

• สัญญาเช่า,เช่าซื้อ

• พินัยกรรม

• สัญญาแต่งตั้งตัวแทนทางธุรกิจจำหน่ายสินค้า

• สัญญาซื้อขายทรัพย์สินทุกประเภท

• สัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประเภทอื่นที่ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้

Contact Us

บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด

BANGKOK LAWHOME.CO.,LTD

ที่อยู่ : เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สายด่วน

โทร

:

087-670-5157

โทร

:

085-596-5391

บริการ
สำนักทนาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
สำนักงานทนาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ ทำงานด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกความ

สอบถาม
รับต่อสู้คดีความ, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับต่อสู้ทุกคดีความ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเช่าซื้อ คดีครอบครัว และคดีอื่นๆ

สอบถาม
รับปรึกษากฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษากฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ

สอบถาม
สำนักงานทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายความ บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

สอบถาม
รับฟ้องร้องคดี, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับฟ้องร้องคดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

สอบถาม
สำนักงานกฎหมาย, ที่ปรึกษากฎหมาย

รับว่าความคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกียวกับภาษีอากร คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ทนายกำชัย จันทร์พริ้ม
ปีที่เข้าร่วม:
27 มิถุนายน 2555
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
สถานที่ตั้ง:
99/14 หมู่ที่ 5 บางไผ่ เมืองนนทบุรี 11000
ประเทศ/เขต:
ไทย, นนทบุรี
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท บางกอก ลอว์โฮม จำกัด
ผู้ติดต่อ:
ทนายกำชัย จันทร์พริ้ม
ที่อยู่:
99/14 หมู่ที่ 5
ตำบล:
บางไผ่
อำเภอ/เขต:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
11000
โทรศัพท์:
02-497-6538
มือถือ:
087-670-5157
085-596-5391
อีเมล์:
lawhome_bkk@hotmail.com
ไลน์ไอดี: